ಅವಿಯಲ್‌

ಅವಿಯಲ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿಶ್‌. ಹಲವು ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿ ಸಾಂಬಾರ್‌ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ . ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
10 mins
COOK
20 mins
SERVING 5

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data