ಚಿಕನ್‌ ಕೊಲ್ಕಟ್ಟಾಯ್‌

ಚಿಕನ್‌ ಕೊಲ್ಕಟ್ಟಾಯ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡುಬನ್ನು ನೀವು ತಿಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕಡುಬುಗೆ ಒಳಗೆ ಬೆಲ್ಲ,ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೂರಣ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
20 mins
COOK
30 mins
SERVING 4

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data