ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ

ಸಾಬುದಾನ ಕಿಚಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ. ಸಾಬುವನ್ನು ಪಾಯಸಕ್ಕೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದಾಗ...

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
10 mins
COOK
10 mins
SERVING 4

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data