ಚೈನೀಸ್ ಪಕೋಡ

ಪಕೋಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸ್ ಕುಸಿನ್‌‌ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಡ್ಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್‌‌‌ಫ್ಲೋರ್‌‌ ಬಳಸಿ ಚೈನೀಸ್ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
15 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
ಇತರ ರೆಸಿಪಿಎಲ್ಲರೂ ದಹೀ ಪೂರಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರ,More
ಸೀಡೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.More
ಪಕೋಡ ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ.More
ಕಡ್ಲೆಕಾಳು ಉಸಲಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂಡಲ್ ಎಂದುMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data