ನಾನ್‌ಕಠಾಯ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್‌

ಇದು ಗೋವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೀ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌‌‌. ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸದೆ ಈ ಕುಕೀಸ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್, ಕಠಾಯ್ ಎಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌‌ ಎಂದರ್ಥ.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
45 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MOREಬಿಸ್ಕೆಟ್‌‌ಅನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data