ರುಯ್ ಪೋಸ್ತೋ

ರುಯ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೀನು. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ತೋ ಎಂದರೆ ಗಸಗಸೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
http://stat.food.kn.eenaduindia.com/Static/Images/Incredients.png
PREP
15 mins
COOK
45 mins
SERVING 2

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

SHARE
EMAIL
FACEBOOK
TWITTER
G-PLUS
MORE
ಐದು ಮಸಾಲೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಂಚ್‌ ಪೋರನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೀರ್ಗೆ, ಸೋಂಪು, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ, ನಿಗೆಲ್ಲಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚ್‌‌‌ ಪೋರನ್‌‌‌ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  ಪೋಸ್ತೋ ಎಂದರೆ ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಗಸಗಸೆMore

ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಸಿಪಿ

No Data
No Data